Em rau non bím múp làm anh đê mê Mika Sumire, có muốn thay đổi đến đâu, phim sex khong che kết quả vẫn vậy thôi. Đại Việt tất thắng, lúc đó ngươi sẽ phải nghe lời của ta. Mạng của ta là do ta tự giành lấy, không phải do ngươi làm chủ. Lý Quốc Hùng trọng thương ở tim, đau đớn không ngừng, máu chảy lênh láng. Hắn điểm mấy huyệt cầm máu, khó thở vô cùng. Nghe tiếng chân quần hùng chạy tới, hắn vội nói: Kinh thư ta đã có trong tay, mục đích đã đạt. Được! Nguyên Mông sẽ xâm lược Đại Việt năm 1285, là lúc cá cược…